คุณทำบุญ หรือ ทำบาป

sound

หมุนเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

คุณทำบุญ หรือ ทำบาป

สุขภาพพระสงฆ์ คุณคือคนกำหนด
โปรดเลือกถวายภัตตาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการแก่พระสงฆ์ นี่คือประติมา
กรรมพระสงฆ์อาพาธที่จะทำให้คุณรับ
รู้และเข้าใจถึงผลร้ายของการถวาย
ภัตตาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ เป็น
เหตุให้พระสงฆ์ เกิดอาพาธด้วยโรค
ภัยในสภาพการณ์ต่างๆ